Mặt bằng Lầu 15 -16

Vui lòng click vào sơ đồ để xem chi tiết vào căn hộ

Lầu 15 &16