Mặt bằng Lầu 3 -14

Vui lòng click vào sơ đồ để xem chi tiết vào căn hộ

MẶT BẰNG LẦU 3

MẶT BẰNG LẦU 4

MẶT BẰNG LẦU 5 & 8 & 11

MẶT BẰNG LẦU 6 & 9 & 12

MẶT BẰNG LẦU 7 & 10 & 12A

MẶT BẰNG LẦU 14